Kampaņas noteikumi

Kampaņas organizētājs un personas datu apstrādes pārzinis:

SIA “Narvesen Baltija”

Juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4,

Rīga, LV-1003

Reģ. nr. LV 40003365783

Tālr unis: 67074255

E-pasts: info@narvesen.lv

1. Kampaņas norises teritorija:

1.1. Latvijas Republika.

2. Kampaņas norises periods:

2.1. no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 12. septembrim.

3. Uzvarētāju noteikšana un balvas

 1. Mēneša uzvarētāji tiek noteikti divas reizes: 14. augustā un 15. septembrī .
 2. Mēneša balva: Erenpreiss Sparrow velosipēds
 3. Nedēļas uzvarētāji tiek noteikti 10 reizes visā kampaņas periodā un paziņoti katras nākamās nedēļas sākumā.
 4. Nedēļas balvas:
 5. 1.– 3. vieta: 31. Narvesen hotdogs katram uzvarētājam. Kā balva uzvarētājiem tiek piešķirti kuponi, kurus iespējams apmainīt pret hotdogiem Narvesen veikalos visā Latvijā.
 6. 4.– 6. vieta: 31. Narvesen kafija katram uzvarētājam. Kā balva uzvarētājiem tiek piešķirti kuponi, kurus iespējams apmainīt pret jebkura izmēra karsto dzērienu Narvesen tirdzniecības vietās visā Latvijā.
 7. 7.– 10. vieta: saldējumi katram uzvarētajam. Kā balva uzvarētājiem tiek piešķirti kuponi, kurus iespējams apmainīt pret Narvesen Fresh&Tasty saldējumiem Narvesen tirdzniecības vietās visā Latvijā.
  1. Katra mēneša* un nedēļu uzvarētāji tiek noteikti, vadoties pēc iegūto balsu skaita un par uzvarētājiem nosakot augstāko balsu skaitu ieguvušās fotogrāfijas. Balsot iespējams tikai pieslēdzoties ar savu Facebook profilu. Par katru fotogrāfiju drīkst balstot vienu reizi dienā.                                                                                                                        *14. augusta mēneša uzvarētājs tiek noteikts par periodu no 6. jūlija līdz 13. augustam, bet 15. septembrī par periodu no 14. augusta līdz 12. septembrim. Tie pieteikumi, kas pirmajā periodā iekļuvuši TOP 10 pēc balsu skaita, nākamā mēneša sacensībā vairs nepiedalās. No 14. augusta visas mēneša balsis tiek skaitītas no jauna un līdz tam iegūtās balsis cīņā par nākamā perioda balvām (14. augusta līdz 12. septembrim) sacensībās vairs nepiedalās.(*Precizējums ievietots 14.08.2020.)
 8. Iegūtās balvas nevar apmainīt pret naudu. Balvas nav nododamas citām personām. Ja balvas nav pieejamas, uzņēmumam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma jebkuru balvu aizstāt ar līdzvērtīgu preci.
 9. Uzvarētāji par iegūto balvu tiks informēti, sazinoties pa pievienoto e-pasta adresi, kas iegūta no dalībnieka Facebook profila. Balvas būs iespēja saņemt “Narvesen Baltija” līdz 2020. gada 30. septembrim. Gadījumā, ja dalībnieks nesaņem dāvanu līdz norādītajam datumam, tā tiek anulēta un dalībnieks zaudē tiesības saņemt dāvanu.
 10. Ar kampaņu saistītie “Narvesen Baltija” lēmumi ir galīgi, un nekāda sarakste attiecībā uz šiem lēmumiem netiks veikta.
 11. Kampaņas Organizators neatbild par:
 12. dalībnieku iespējamajiem izdevumiem, kas radušies, lietojot spēli;
 13. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
 14. sekām, kas radušās ievadot reģistrācijas personīgos datus publiski pieejamās ierīcēs un ekrānos;
 15. tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskās ierīcēs, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ;
 16. trešo personu vai subjektu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās balvu saņemšanas vai spēles spēlēšanas laikā;
 17. organizatora un dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos. Visai informācijai par kampaņu, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs raksturs
  1. Ja tiek konstatēti krāpšanas gadījumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Narvesen Baltija" patur tiesības bez brīdinājuma dzēst dalībnieku no kampaņas dalībnieku saraksta.

4. Kampaņas piedalīšanās nosacījumi:

4.1. Kampaņā piedalās fiziskas personas, kuras piekrituši Kampaņas noteikumiem, piedaloties kampaņā caur Facebook profilu, un tādējādi tiek norādīts vārds, uzvārds un e-pasta adrese, turpmāk– “dati”.

4.2. Lai piedalītos kampaņā, dalībniekiem jābūt Facebook profilam.

4.3. Facebook nekādā veidā nesponsorē, neatbalsta vai neorganizē šo kampaņu. Dalībnieka sniegtā informācija tiks izmantota tikai kampaņas nolūkiem, tā netiks nodota Facebook.

4.4. Kampaņā nedrīkst piedalīties juridiskas personas, SIA „Narvesen Baltija" darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

5. Kampaņas rīkošanas mērķis:

5.1. Preču un pakalpojumu popularizēšana.

6. Kampaņas norises kārtība:

6.1. Kampaņa tiek organizēta Kampaņas organizētāja lapā pilsetaspunkti.lv

6.2. Lai piedalītos kampaņā, dalībniekiem jāizpilda šādi uzdevumi:

6.2.1. jāpieslēdzas ar Facebook kontu;

6.2.2. jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot atrašanās vietu, nosaukumu, aprakstu un pievienojot punkta fotogrāfiju (punkta fotogrāfija jāveido tajās nav identificējami cilvēki, pievienojama fotogrāfija tikai jpeg formātā).

6.3. Lai pieteiktos dalībai un iegūtu plašāku informāciju par kampaņu, izmantojiet tiešo saiti: https://pilsetaspunkti.lv .

6.4. Kampaņas periodā, pievienot savu punktu un attēlu dalībnieks var neierobežotu reižu skaitu.

6.5. Visas kampaņā pievienotās punktu fotogrāfijas un punktu apraksti piedalīsies sacensībā par balvām. Organizētājam ir tiesības izslēgt punktu aprakstus un fotogrāfijas, kas nav publicētas saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem.

6.6. Organizētājs pārbaudīs dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas un aprakstus. Organizētājs uzskata par nepiemērotiem un neiekļauj attēlus, kuri (a) pārkāpj likumu, (b) pārkāpj trešo pušu tiesības, (c) vajā, aizskar, kaitē, nomelno, iebiedē vai diskriminē, (d) ir nepieklājīgi vai amorāli, (e) demonstrē vai ir saistīti ar alkohola, narkotiku vai psihotropu vielu lietošanu vai (f) satur konfidenciālu informāciju, personas datus vai jebkādu citu informāciju, kura ir īpaši aizsargāta.

*Tostarp, var netikt apstiprināti pieteikumi, kuru attēlos redzami jebkādi zīmoli, preču zīmes, nosaukumi un reklāmas (neskaitot “Narvesen”). (* Precizējums ievietots 24.07.2020.)

6.7. Rupji, nepilnīgi, neizprotami apraksti un fotogrāfijas netiks ņemtas vērā. Pieteikumi no viltus profiliem tiks ignorēti un netiks iekļauti sacensībā par balvām.

6.8. Pieteikums (fotogrāfija, apraksts, punkta nosaukums) tiek izskatīts vienas darba dienas laikā un publicēts mājas lapā, ja atbilst visiem šeit minētājiem noteikumiem.

6.9. Piedaloties kampaņā, dalībnieks piekrīt, ka organizators visas dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas un punktu aprakstus var izmantot komerciālos nolūkos, tostarp publicēt medijiem paredzētos materiālos (piemēram, preses relīzes, reklāmas raksti), publicēt pilsetaspunkti.lv, publicēt savos un partneru sociālajos tīklos, kā arī izmantot citām vajadzībām pēc saviem ieskatiem, neparedzot nekādu atlīdzību attēla autoram.

6.10. Lai piedalītos kampaņā un pievienotu savus punktus un punktu fotogrāfijas, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.

6.11.“Narvesen Baltija” neuzņemas atbildību par pieteikumiem, kas jebkādu (t.sk. tehnisku) iemeslu dēļ nav iesūtīti/pieņemti.

6.12. Visas preču zīmes un citus elementus šajos materiālos aizsargā normatīvie akti preču zīmju un intelektuālā īpašuma tiesības regulējošie normatīvie akti, tie pieder SIA “Narvesen Baltija” un tos nedrīkst jebkādā veidā izmantot bez rakstiskas SIA “Narvesen Baltija” atļaujas. Neatļauta šādu materiālu izmantošana ir pretrunā ar SIA “Narvesen Baltija” vai trešo personu tiesībām.

6.13. Dalībnieks un/vai trešās personas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji pārveidot, kopēt, pavairot, izstādīt, atveidot vai kādā citādā veidā publicēt vai izplatīt SIA “Narvesen Baltija” materiālu.

6.14. Kampaņas organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas kampaņas noteikumos, lai nodrošinātu kampaņas drošu un godīgu norisi. Kampaņas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža kampaņas noteikumu sadaļā.

6.15. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar “Narvesen Baltija” Klientu servisu info@narvesen.lv

7. Datu apstrādes nolūki : Preču un pakalpojumu popularizēšanai un lai sazinātos ar uzvarētājiem.

8. Datu apstrādes pamats: ir saņemta dalībnieka piekrišana datu apstrādei.

9. Datu saņēmēji : Dati var tikt nodoti pārziņa uzdevumā datu apstrādātājiem, kuri saistīti ar pārziņa pienākumu izpildi attiecībā uz mārketinga un komerciālo kampaņu/pakalpojumu realizāciju.

10. Datu apstrādes apjoms un termiņš: Dati tiks apstrādāti saprātīgā apjomā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dati tiks glabāti līdz 2020.gada 30.septembrim un tiek dzēsti, vai līdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

11. Datu subjekta tiesības: Kampaņas dalībniekiem ir tiesības piekļūt saviem datiem un uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot vai pārtraukt to apstrādi, dzēst datus, iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Dalībniekiem ir tiesības izmantot citas datu apstrādi regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās tiesības, kā arī atsaukt savu piekrišanu.

12. Lietotājs var iepazīties ar SIA “Narvesen Baltija” privātuma un personas datu apstrādes politiku apmeklējot informatīvo saiti Narvesen mājaslapā šeit.

Kampaņas noteikumi